Hussein Algahtani, Bader Shirah, Abdulrahman J. Alqahtani, Adnan Q. Al-Malki
J Epilepsy Res. 2020;10(2):96-99.
Hussein Algahtani, Bader Shirah, Ahmad Albarakaty, Mohammad H. Al-Qahtani, Angham Abdulrahman Abdulkareem, Muhammad Imran Naseer
J Epilepsy Res. 2020;10(1):40-43.
Hussein Algahtani, Bader Shirah, Faisal Alkahtani, Khalid Alrefaei, Abdulrahman Alamri, Ahmed Aldarmahi
J Epilepsy Res. 2019;9(2):134-138.
Hussein Algahtani, Bader Shirah, Alhussain Alzahrani, Mostafa Shaheen
J Epilepsy Res. 2019;9(1):42-50.
Hussein Algahtani, Siham Marghalani, Mohamed Satti, Bader Shirah
J Epilepsy Res. 2017;7(2):106-108.