Inder Puri, Deepa Dash, Madakasira Vasantha Padma, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2018;8(2):81-86.
Surekha Dabla, Inder Puri, Deepa Dash, Padma Madakasira Vasantha, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2018;8(1):27-32.
Rima M Chaudhari, Deepa Dash, Bhargavi Ramanujam, Manit K Rana, Renjith Appukuttan, Anubha Sharma, Yuvraj Kunwar, Gaurav Tejaniya, Vasantha Padma, Sarat P Chandra, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2016;6(2):95-98.