Sachin Sureshbabu, Muralikrishnan Veleri Padmanabhan, Jacob Alappat, Smilu Mohanlal, Sujith Janardhanan, Sellam Karunanidhi, Lakshminarayan Kannan, Dinesh Nayak, Biju Shekhar
J Epilepsy Res. 2021;11(2):146-149.