Kyoung Jin Hwang, Jiyoung Kim, Eun Yeon Joo, Seung Bong Hong, Seung-Chyul Hong, Dae Won Seo
J Epilepsy Res. 2017;7(2):126-128.
Jiyoung Kim, Seung Ha Park, Yu Ri Jung, Soon Won Park, Dae Soo Jung
J Epilepsy Res. 2015;5(1):29-32.
Jiyoung Kim, Hae kyung Shin, Kyoung Jin Hwang, Su Jung Choi, Eun Yeon Joo, Seung Bong Hong, Seung Chul Hong, Dae-Won Seo
J Epilepsy Res. 2014;4(1):34-37.
Hye Min Jang, Hea Ree Park, Jun-Kyu Mun, Kyoung Jin Hwang, Jiyoung Kim, Seung Chyul Hong, Dae-Won Seo
J Epilepsy Res. 2013;3(1):35-38.