Jasmine Parihar, Manjari Tripathi, Rajinder K. Dhamija
J Epilepsy Res. 2020;10(1):3-7.
Inder Puri, Deepa Dash, Madakasira Vasantha Padma, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2018;8(2):81-86.
Surekha Dabla, Inder Puri, Deepa Dash, Padma Madakasira Vasantha, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2018;8(1):27-32.
Navita Choudhary, Kishore K. Deepak, Poodipedi S. Chandra, Shalini Bhatia, Rajesh Sagar, Ashok K. Jaryal, Ravindra M. Pandey, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2017;7(2):89-98.
Rima M Chaudhari, Deepa Dash, Bhargavi Ramanujam, Manit K Rana, Renjith Appukuttan, Anubha Sharma, Yuvraj Kunwar, Gaurav Tejaniya, Vasantha Padma, Sarat P Chandra, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2016;6(2):95-98.
Bhargavi Ramanujam, Kavish Ihtisham, Gurvinder Kaur, Shivani Srivastava, Narinder Kumar Mehra, Neena Khanna, Mahip Singh, Manjari Tripathi
J Epilepsy Res. 2016;6(2):89-94.