Hye Min Jang, Hea Ree Park, Jun-Kyu Mun, Kyoung Jin Hwang, Jiyoung Kim, Seung Chyul Hong, Dae-Won Seo
J Epilepsy Res. 2013;3(1):35-38.
Su Jung Choi, Seung Chyul Hong, Dae-Won Seo, Eun Yeon Joo, Jounhong Ryan Cho, Kyoung Jin Hwang, Ji Young Kim, Seung Bong Hong
J Epilepsy Res. 2013;3(1):16-20.
Daeyoung Kim, Jae-Wook Cho, Jihyun Lee, Eun Yeon Joo, Seung Chyul Hong, Seung Bong Hong, Dae-Won Seo
J Epilepsy Res. 2011;1(2):57-64.