Sachin Sureshbabu, Muralikrishnan Veleri Padmanabhan, Jacob Alappat, Smilu Mohanlal, Sujith Janardhanan, Sellam Karunanidhi, Lakshminarayan Kannan, Dinesh Nayak, Biju Shekhar
J Epilepsy Res. 2021;11(2):146-149.
Vadakke Puthanveetil Tushar, Sachin Sureshbabu, Kunnath Gopalakrishnan Sruthi, Smilu Mohanlal
J Epilepsy Res. 2021;11(1):106-109.